มีช่างติดตั้งเครื่องเสียง และระบบโฮมเธียเตอร์ 4 คน